Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍCH LEPTON

lượng tử số đặc trưng cho các lepton, bằng +1 đối với lepton và bằng -1 đối với phản lepton. Trong tương tác của các hạt cơ bản, TL được bảo toàn. Xt. Lepton.