Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU TRÌNH

(cg. quá trình kín), quá trình biến đổi của hệ nhiệt động học, xuất phát từ một trạng thái ban đầu, trải qua nhiều trạng thái trung gian, rồi lại trở về trạng thái xuất phát. Trong khi thực hiện CT, một hệ có thể trao đổi nhiệt và công với môi trường bên ngoài. Tổng đại số của nhiệt lượng và công mà hệ trao đổi với bên ngoài khi thực hiện CT luôn bằng không. Xt. Hệ nhiệt động.