Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT NÓNG CHẢY

nhiệt lượng cần truyền cho một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh ở cân bằng đẳng nhiệt tại nhiệt độ nóng chảy để chuyển nó hoàn toàn sang trạng thái lỏng. Xt. Nóng chảy.