Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH CHUẨN TĨNH

x. Quá trình  cân bằng.