Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIÊCHÔP (QUY TẮC)

(cg. định luật Kiêchôp), hai quy tắc giúp ta tính các mạch điện phân nhánh, cho dòng không đổi hoặc chuẩn dừng. Do Kiêchôp G. R. (G. R. Kirchhoff) đưa ra (1847). Quy tắc thứ nhất: "Tổng đại số các dòng điện đi qua một điểm nút bất kì, trong một mạch phân nhánh luôn luôn bằng không". Quy tắc thứ hai: "Tổng đại số các suất (sức) điện động trong một mắt mạng bất kì, bằng tổng các độ sụt thế trên các điện trở mắc trên mắt đó".