Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢ THUYẾT ĐẲNG TĨNH

giả thuyết cho rằng vỏ Trái Đất (hoặc các lớp trong thạch quyển) tại một độ sâu nhất định sẽ ở trạng thái cân bằng tĩnh với manti. Trên mặt cân bằng đó, vỏ Trái Đất sẽ nổi theo định luật Acsimet. Theo GTĐT, vỏ Trái Đất dày hơn bên dưới các dãy núi cao, còn ở đồng bằng thì vỏ Trái Đất mỏng hơn. Sự xâm thực sẽ làm cho các lục địa bị bào mòn, sự cân bằng đẳng tĩnh bị phá huỷ, khiến khu vực đó nổi cao lên. Ngược lại, các vật liệu trầm tích ở miền trũng dày lên khiến vùng đó chìm sâu xuống. Để bù lại, vật liệu nhớt nằm bên dưới vùng chìm xuống sẽ dịch chuyển ngang tới mức bên dưới vùng nâng cao, và do đó gây ra những uốn nếp tạo núi. GTĐT do nhà địa chất Hoa Kì Đantơn (Dalton) đề xuất năm 1892, lúc đó chưa biết đến sự chuyển động của các mảng thạch quyển.