Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM LƯỢNG BIÊN

giới hạn dưới tổ phần có ích (kim loại) trong mẫu biên (rìa) của thân quặng, được chấp nhận đảm bảo phương án tối ưu để khoanh nối thân quặng và có hiệu quả kinh tế tối đa khi khai thác mỏ. Dùng để khoanh nối thân quặng có tổ phần có ích phân bố tản mạn, dao động lớn và dùng để xác lập trữ lượng khoáng sản trong và ngoài bảng cân đối. Giới hạn của HLB thường là hàm lượng công nghiệp tối thiểu, giới hạn dưới là hàm lượng tổ phần có ích (kim loại) trong đuôi quặng của các xí nghiệp tuyển khoáng. Lựa chọn có cơ sở HLB của quặng có ý nghĩa to lớn trong việc đánh giá hiệu quả kinh tế trong khai thác mỏ khoáng.