Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẢI MIÊN

(Spongan; tk. thân lỗ, bọt biển; Porifera) x. Bọt biển.