Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH NHẢ NƯỚC CỦA ĐẤT ĐÁ

khả năng của đá bão hoà nước trọng lực để nước tự do chảy vào. Giá trị của TNN được tính bằng tỉ số phần trăm thể tích của nước tự do chảy ra từ đá với thể tích đá (tính nhả nước hệ số) hoặc tính bằng số lượng nước (lít) chảy từ m3 đá (tính nhả nước đơn vị).