Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH CHUYÊN HOÁ SINH KHOÁNG CỦA MACMA

trường hợp riêng của tính chuyên hoá địa hoá, có liên quan tới một số nguyên tố kim loại hoặc một số nguyên tố tạo khoáng có khả năng tạo nên các mỏ kim loại hoặc mỏ khoáng sản.