Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÂM THỰC GIẬT LÙI

quá trình đào sâu lòng, phá huỷ và vận chuyển đất đá của sông, suối tiến triển dần theo hướng từ cửa sông đến thượng nguồn (có chiều ngược lại với hướng dòng chảy) để lòng sông đạt tới trắc diện dọc cân bằng, cuối cùng dẫn tới san bằng bề mặt địa hình. XTGL là nguyên nhân gây ra hiện tượng cướp dòng của các sông ở miền núi.