Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM TỈ MỈ

công tác tìm kiếm tiến hành trên những khu vực đã phát hiện là có triển vọng trong giai đoạn tìm kiếm sơ bộ, nghiên cứu những biểu hiện quặng để đánh giá triển vọng của chúng. Bản đồ địa chất thành lập trong giai đoạn này thường có tỉ lệ 1/50.000 - 1/10.000.