Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM SƠ BỘ

toàn bộ những công tác điều tra, khảo sát những nét chung, có tính sơ bộ ở một vùng, khảo sát địa chất một cách nhanh chóng để có được những nét hiểu biết chung và tổng thể về đặc điểm địa chất vùng để phát hiện khoáng sản. Bản đồ địa chất thành lập ở giai đoạn này thông thường có tỉ lệ 1/200.000 - 1/100.000.