Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ ĐỊA HOÁ

một lĩnh vực của khoa học địa hoá, chuyên nghiên cứu thành phần hoá học của nước dưới đất trong mối quan hệ qua lại giữa nước dưới đất với môi trường địa chất, đồng thời cũng nghiên cứu sự di chuyển các thành phần đó. TĐH liên hệ khăng khít với thuỷ hoá giống như địa chất thuỷ văn liên hệ khăng khít với thuỷ văn.