Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỂ XÂM NHẬP

    các dung thể macma (silicat nóng chảy) xâm nhập vào các tầng đá trầm tích tạo thành các TXN có dạng nằm khác nhau tuỳ theo quan hệ với đá vây quanh. Theo mối quan hệ đó, phân ra: 1) Các thể tiêm nhập chỉnh hợp với đá trầm tích, gồm: thể vỉa, thể nấm (laccolit), thể thấu kính (phacolit), thể chậu (lopolit); 2) Các thể tiêm nhập bất chỉnh hợp, gồm: thể tường (dyke), mạch (filon), thể nhánh (apophyse), thể cổ (neck), thể chũm (bismalit), thể thẹo (chonolit), thể phễu (etmolit), thể nêm (sphenolit), thể liềm (harpolit), thể rìu (acmolit); 3) Các TXN sâu: thể cán (stock), thể nền (batolit).