Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỂ ĐỊA CHẤT

khối đất đá hoặc quặng, có kích thước và hình dáng nhất định, khá đồng nhất về thành phần vật chất, có ranh giới rõ ràng hoặc không rõ ràng phân biệt với các vật thể địa chất khác. TĐC có thể là lớp đất đá trầm tích mỏng, một khối xâm nhập lớn, một vỉa quặng hoặc một thấu kính chứa dầu khí, vv.