Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÀNH HỆ

tổ hợp tự nhiên và có quy luật của các loại đá hoặc khoáng sản có ích liên quan với nhau bởi tính chất chung về điều kiện thành tạo, hình thành trong những giai đoạn phát triển nhất định của một đới cấu trúc ở một khu vực. Có thể phân ra các TH: trầm tích, macma và biến chất, nguồn núi lửa, quặng, vv.