Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẦNG CHỨA NƯỚC PHÂN LỚP

gồm các lớp chứa (nhả) nước và thấm nước nằm xen kẽ với các lớp bán thấm. Vd. tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ khu vực Hà Nội có thể sơ đồ hoá thành một TCNPL (3 lớp) không áp, lớp trên và lớp dưới là 2 lớp chứa (nhả) nước và thấm nước, còn lớp giữa là lớp bán thấm đóng vai trò lớp thấm xuyên.