Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TẠO THAN

quá trình biến vật liệu thực vật thành than. Gồm 2 giai đoạn: 1) Giai đoạn tích tụ và biến đổi vật liệu thực vật thành than bùn dưới ảnh hưởng của các yếu tố sinh hoá, diễn ra trước khi đồng than bị các đá mới phủ. 2) Giai đoạn biến than bùn thành than nâu và biến than nâu thành than đá, antraxit dưới tác dụng của các quá trình hoá lí (áp suất, nhiệt độ) và thời gian. Các quá trình này diễn ra trong lòng đất, sau khi đồng than bùn bị trầm tích trẻ hơn phủ lên.