Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUYẾN TÌM KIẾM

tuyến đặt các công trình khai đào (bóc đất, hào, giếng nông, vv.) để tiến hành lấy mẫu địa hoá và đo địa vật lí. Thường nằm thẳng góc với đường phương giả định của thân khoáng sản dự kiến.