Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIỆN ĐỊA CHẤT

cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập năm 1976 với tên gọi ban đầu là Viện các Khoa học về Trái Đất. Năm 1988, đổi tên thành VĐC. Nhiệm vụ: nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu những vấn đề quan trọng về địa chất mang ý nghĩa quốc gia như nghiên cứu môi trường địa chất nhằm dự báo và phòng chống thiên tai; nghiên cứu thăm dò, đánh giá tài nguyên và công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản; nghiên cứu cơ bản về kiến trúc - động lực, thành phần vật chất, lịch sử phát triển thạch quyển; tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả nghiên cứu; thông tin tư vấn, đào tạo cán bộ khoa học trong các lĩnh vực có liên quan. VĐC có 14 phòng nghiên cứu khoa học, 2 phòng quản lí, 2 trạm nghiên cứu, với đội ngũ 120 cán bộ (trong đó có 48 tiến sĩ, 9 giáo sư và phó giáo sư). Huân chương Độc lập hạng ba.