Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẤT HÒN LỚN

 đất chủ yếu gồm những hòn hoặc mảnh có kích thước lớn hơn 2 mm. Phân biệt: sỏi khi khối lượng các hòn có kích thước lớn hơn 2 mm chiếm trên 50% (khi các hòn có góc cạnh chiếm ưu thế, gọi là sạn); cuội khi khối lượng các hòn có kích thước lớn hơn 10 mm chiếm trên 50% (khi các hòn có góc cạnh chiếm ưu thế, gọi là dăm); tảng tròn và tảng góc khi khối lượng các hòn có kích thước lớn hơn 200 mm chiếm trên 50%.