Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐÊLUVI

(A. deluvium; cg. sườn tích), trầm tích được hình thành do nước mưa, nước tuyết rửa lũa các sản phẩm phong hoá bở rời trên sườn núi và tích đọng ở chân núi, vát mỏng về phía sườn.