Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỆ TAM

thuật ngữ được dùng từ đầu thế kỉ 19 để chỉ các trầm tích nằm phủ trên Mêzôzôi (Trung sinh) mà trước đây gọi là Đệ nhị. ĐT từng được coi là hệ (kỉ), đôi khi còn được coi là đại (giới) như ở một số nước Âu - Mĩ. Ngày nay, ĐT được chia ra các hệ Palêôgen và Neogen. Do đó, thuật ngữ ĐT thường chỉ được dùng để chỉ chung các trầm tích Palêôgen và Neogen không phân chia được.