Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG ĐẲNG TỪ KHUYNH

 đường cùng giá trị từ khuynh (góc nghiêng từ). ĐĐTK có giá trị bằng không là đường xích đạo từ, đường này không trùng với xích đạo địa lí.