Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH RẮN

tinh thể đồng nhất gồm nhiều hợp phần mà tính đồng nhất vẫn giữ được khi thay đổi nồng độ của các hợp phần đó. Vd. đồng thau (hợp kim của đồng và kẽm) là một DDR. Nhiều khoáng vật là những tinh thể đồng nhất, đó là những DDR của hai, ba, hoặc nhiều hợp phần. Vd. plagiocla là một DDR giữa hai hợp phần: anbit Na(AlSi3O8) và anoctit Ca(Al2Si2O8), theo những tỉ lệ liên tục tạo nên loạt đồng hình plagiocla. Các granat cũng là những DDR của ba khoáng vật:

  X% anmanđin + Y% groxule + Z% pirop với X + Y + Z = 100.