Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN

 tổ hợp các dấu hiệu đặc trưng cho nước dưới đất của một vùng. Các dấu hiệu đó bao gồm đặc điểm kiến trúc địa chất thuỷ văn, tính chất chứa và thấm nước của đất đá, quy luật vận động, số lượng và chất lượng nước dưới đất, đặc điểm động thái nước dưới đất trong hoàn cảnh tự nhiên cũng như dưới ảnh hưởng của các nhân tố nhân tạo.