Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẶN SẤY KHÔ

lượng cặn được tạo thành từ các vật chất hoà tan sau khi sấy khô mẫu nước thể tích 1 lít ở nhiệt độ 105 - 110 oC. Trong quá trình sấy khô, một vài vật chất hoà tan trong đó có thể bị biến đổi làm cho CSK không phản ảnh đúng lượng các vật chất hoà tan. Một số vật chất làm tăng CSK, vd. ion sunfat kết hợp với ion canxi tạo thành canxi sunfat mang theo nước kết tinh vào trong CSK. Đối với trường hợp nước nhạt, vật chất mất mát đi thường đóng vai trò quan trọng nhất, quá trình mất mát xảy ra chủ yếu khi ion bicacbonat kết hợp với ion canxi trở thành canxi cacbonat của CSK theo phản ứng

2HCO32 + Ca2+ → CaCO3 + CO2↑ +H2O

Khí cacbonic (CO2) và nước (H2O) bay đi làm cho lượng ion bicacbonat (HCO3) giảm khoảng một nửa (chính xác là giảm đi 62/122). CSK tính toán là lượng CSK được tính toán ra trên cơ sở giả thiết rằng phần ion bicacbonat bị mất bớt đi khoảng một nửa khi chuyển thành CSK. Do đó: CSK tính toán bằng tổng các vật chất hoà tan (không kể chất khí) trừ đi một nửa lượng ion HCO3.