Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỐI SÁNH ĐỊA TẦNG

so sánh các lớp đá hay các phần của mặt cắt địa chất trong một vùng, một khu vực để xác định các lớp đá, các phần mặt cắt cùng tuổi và vị trí thời địa tầng tương ứng của chúng. Nhiều đặc điểm khác nhau của các lớp đá như thành phần đá, tính chất vật lí của đá, vị trí và mối quan hệ của các lớp đá... được dùng trong ĐSĐT, nhưng đáng tin cậy hơn cả để ĐSĐT là dùng phương pháp sinh địa tầng.