Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM NƯỚC

 vị trí lộ thiên hay nhân tạo của nước dưới đất hoặc vị trí nước mặt mà ở đó, chúng ta có thể thu thập được những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò hoặc khai thác nước dưới đất. ĐN có thể là mạch lộ giếng đào, lỗ khoan, vv.