Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÀNH PHÂN TÁN SINH ĐỊA HOÁ

khu vực phân bố các thực vật có chứa những nguyên tố đặc trưng cho mỏ quặng với hàm lượng tăng cao so với giá trị nền. Được thành tạo do kết quả của hiện tượng thấm hút và sinh dưỡng của thực vật liên quan với quá trình phá huỷ biểu sinh của mỏ. Sự thành tạo VPTSĐH liên quan chặt chẽ với vành phân tán nguyên sinh, vành phân tán thứ sinh và vành phân tán thuỷ địa hoá.