Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA MẠO HỌC

 khoa học nghiên cứu địa hình bề mặt Trái Đất về hình thái, nguồn gốc, tuổi, quy luật và lịch sử phát triển của chúng. ĐMH là khoa học trung gian (giữa địa lí và địa chất), là thành phần căn bản của khoa học địa lí, gồm có ĐMH chung: nghiên cứu tổng hợp tất cả các vấn đề thành tạo địa hình. ĐMH bộ phận: nghiên cứu các chuyên đề giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của nghiên cứu địa hình. ĐMH khu vực: nghiên cứu địa hình của khu vực và của Trái Đất. ĐMH còn chia ra ĐMH kiến trúc, ĐMH khí hậu, ĐMH biển, ĐMH động lực, ĐMH ứng dụng và cổ ĐMH.