Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CỔ SINH VẬT HỌC

khoa học nghiên cứu thế giới sinh vật cổ xưa mà phần lớn đã bị tuyệt diệt. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu là di tích của sinh vật, dấu vết sinh sống của chúng được bảo tồn trong đá (hoá thạch). CSVH bao gồm: cổ thực vật học nghiên cứu các hoá thạch thực vật; cổ động vật học nghiên cứu các hoá thạch động vật; cổ vi sinh học nghiên cứu vi sinh vật cổ. Thành tựu nghiên cứu của CSVH có ý nghĩa quan trọng trong địa tầng học, địa chất học và làm cơ sở cho lí luận tiến hoá trong sinh học.