Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU KÌ TẠO NÚI

chu kì biến đổi của vỏ Trái Đất để cuối cùng nâng lên tạo thành núi. Một CKTN có thể gồm một pha hay nhiều pha tạo núi. Xt. Chu kì kiến tạo; Tạo núi.