Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỚ PHIẾN

tính chất phân cắt, phá huỷ đá theo những mặt nhất định song song hoặc rẻ quạt, men theo những khoáng vật định hướng hoặc theo những mặt cát khai (mặt nứt) của khoáng vật. TP là đặc trưng của những đá trải qua biến chất chịu tác dụng của ứng suất định hướng.