Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BIỂU ĐỒ THỜI KHOẢNG

trong thăm dò địa chấn, là đồ thị nêu sự phụ thuộc của thời gian truyền sóng vào khoảng cách từ nguồn nổ đến các điểm đặt máy thu (hay ghi) sóng phản hồi.