Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẮT KHAI

tính chất của các tinh thể có thể tách ra theo những mặt song song với các mặt thật hoặc các mặt giả định của chúng. Người ta chia ra năm mức độ CK: 1) CK rất hoàn toàn: tinh thể rất dễ tách ra thành những lá rất mỏng, vd. mica. 2) CK hoàn toàn: tinh thể có thể tách ra dễ dàng theo các mặt CK, tuy nhiên vẫn có thể thấy, dù rất hiếm, những vết vỡ không bằng phẳng, vd. canxit, galen. 3) CK trung bình: trên các mảnh vỡ của tinh thể vừa thấy những mặt phẳng CK, vừa thấy những vết vỡ không bằng phẳng, vd. fenpat, hocblen. 4) CK không hoàn toàn: trên các mảnh vỡ của tinh thể rất khó phát hiện các mặt phẳng CK, thường gặp các vết vỡ không bằng phẳng, vd. berin, apatit. 5) Không CK: trên các mảnh vỡ của tinh thể chỉ gặp các vết vỡ không bằng phẳng, vd. thạch anh, casiterit. CK là một trong những dấu hiệu đặc trưng để nhận biết khoáng vật.