Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÙNG CHUẨN

vùng có một địa điểm chuẩn của một phân vị địa tầng. Địa điểm chuẩn là nơi có mặt cắt chuẩn hoặc ranh giới chuẩn của một phân vị địa tầng.