Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CATACLAZIT

(A. cataclasite; tk. đá cà ép) x. Catacla.