Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỒN KIẾN TẠO

vùng sụt lún do chuyển động kiến tạo gây ra. Trong BKT, các trầm tích có tuổi trẻ hơn nằm phủ không chỉnh hợp lên các lớp đá cổ hình thành trước khi xảy ra chuyển động kiến tạo. Xt. Bồn.