Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐỒ KHÔNG ẢNH

bản đồ được lập bằng cách ghép nối các ảnh chụp từ máy bay hoặc từ các phương tiện viễn thám. BĐKA là tài liệu cơ sở cho việc giải đoán ảnh viễn thám và nghiên cứu điều tra cơ bản.