Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BEREZIT HOÁ

quá trình biến đổi đá granit kiểu granit pocfia, pocfia thạch anh, granit aplit và các đá có thành phần tương ứng thành berezit và đá bị BH dưới tác dụng của dung dịch nhiệt dịch nhiệt độ trung bình thấp. Một số nhà nghiên cứu [Koocjinxki (D. M. Korjinskij; 1890 - 1985), 1953] coi BH là một dạng biến đổi đá cạnh mạch quặng, kết quả của quá trình biến chất trao đổi nhiệt dịch. BH là dấu hiệu để tìm kiếm quặng.