Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN VỊ ĐỊA NIÊN PHÂN

khoảng thời gian ứng với quá trình tạo thành một phân vị địa tầng hoặc một biến cố lớn trong lịch sử địa chất.