Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUỔI CỦA NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 thời gian có mặt của nước trong đất đá tính từ khi nước đó bắt đầu ngấm vào đất cho đến khi lấy mẫu phân tích. Nếu mẫu nước phân tích được lấy tại mạch lộ của nước dưới đất thì TCNDĐ cũng là toàn bộ thời gian tồn tại của nước trong đất đá.