Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN LỚP

cấu trúc đá có dạng lớp nọ nằm tiếp lớp kia, khác biệt nhau bởi thành phần trầm tích, đặc điểm của mảnh vụn, màu sắc, đặc điểm kiến trúc, nguồn gốc sinh thành, vv. Thường chỉ đá trầm tích và đá nguồn núi lửa mới có hiện tượng PL. Sự PL hình thành do sự thay đổi của các điều kiện động lực và hoá lí của môi trường tích tụ trầm tích.