Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN CHIA ĐỊA TẦNG

sự chia nhỏ một mặt cắt địa chất, một phức hệ đá thành các phân vị địa tầng, dựa vào thành phần thạch học, đặc điểm biến chất, mức độ uốn nếp, tập hợp hoá thạch mà chúng chứa và quan hệ địa tầng giữa chúng với nhau.