Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁT SINH CÁ THỂ

tiến trình hình thành và phát triển của một cá thể, bắt đầu từ một mầm mống khởi sinh cơ thể mới (mô sinh dưỡng, bào tử, hợp tử) cho đến khi kết thúc chu trình sống (chết tự nhiên). Sự PSCT lặp lại một cách ngắn gọn sự phát sinh huyết thống của dòng giống tổ tiên trong quá trình tiến hoá.