Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ MÌN TẠO BIÊN

 nổ mìn với điều kiện bố trí lỗ mìn chung quanh biên công trình ngầm để sau khi nổ sẽ tạo ra bề mặt khá phẳng cho công trình, nhưng không phá huỷ sự ổn định của đất đá ở ngoài phạm vi công trình (theo thiết kế). Áp dụng NMTB trong việc đào hầm lò, đường hầm qua đá cứng.