Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC NÓNG

nước dưới đất có nhiệt độ trung bình cao hơn nhiệt độ trung bình khí hậu tại vùng đó. Tuỳ theo nhiệt độ, NN phân ra 4 loại: nước ấm 30 - 40oC (Kim Bôi, Hoà Bình); nước nóng 40 - 60 oC (Vĩnh Giang, Troóc); nước rất nóng 60 - 100 oC (Mỹ Lâm, Hội Vân, Cù My); nước sôi 100 oC (Lò Vôi, Bình Châu).