Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC NGUYÊN SINH

(cg. nước đồng trinh), về mặt lí thuyết, NNS là loại nước tách ra từ macma, có nghĩa là nước có nguồn gốc ở sâu trong manti không liên quan gì với khí quyển. Nhưng trong thực tế, người ta chưa từng lấy được mẫu nước nào như vậy vì trên đường đi qua thạch quyển, dòng macma nóng chảy đã mang theo nước trong thạch quyển, có thể là dưới dạng hơi nước do bị macma đốt nóng bốc hơi, nên nước tách ra từ macma không thể giữ được tính chất nguyên sinh của mình; và nếu không có nước trong thạch quyển tham gia, thì khi nước trong macma tách ra (bất kể trước khi tách ra, nước trong macma tồn tại dưới bất kì dạng nào - hơi nước, khí hiđro và oxi phân li, vv.), khí hiđro tồn tại trong macma cũng bị oxi của khí quyển oxi hoá một phần làm cho nước tách ra không còn là NNS nữa.